Gode verktøy for å sikre en god designprosess

Designprosessen

  1. Forstå dagens situasjon: Intervjuer, brukerundersøkelser eller tjenestesafari.
  2. Definer problemet: En tydelig problemstilling basert på punkt 1). Et problem er en uønsket tilstand som du vil endre.
  3. Se for deg hva som er ønsket situasjon: Designsprint eller andre typer workshops.
  4. Lag prototyper og andre «billige» løsninger, og test: Prototyper på papir eller digitale (eks. Sketch). Brukertest løsningene.
  5. Hvis prototypen valideres, implementer: Billig og rask implementering. Men må i noen tilfeller være nokså robust.
  6. Mål og evaluer: KPI (Key Performance Indicators), Net Promoter Score (NPS), fornøydhetsundersøkelser, brukertesting.
  7. Gjenta stegene 1 til 7.

Kunnskap, løsning, utfall, feedback

Modellen er en loop som viser at kunnskap fører til løsninger, som fører til utfall, som gir feedback, som igjen gir deg kunnskap.

Problemfortelling/behovsfortelling

Hypotesekortene

Problemkort, testkort og læringskort
Utfylt problemkort. Problem med råkjøring på borettslagets stikkveier.
Testkort med beskrivelse av mulig løsning, hvordan det måles og hva som er suksess.
På læringskortet sier du hva du har observert, hva du lærte og hva du vil gjøre nå.

Utfall av løsning fremfor selve løsningen

Bildet viser modellen med ressurser, aktiviteter, løsninger, utfall og virkning.

--

--

--

Stolt medarbeider i Oslo Origo. Teamleder med designprosesshode.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Håkon von Hirsch

Håkon von Hirsch

Stolt medarbeider i Oslo Origo. Teamleder med designprosesshode.

More from Medium

Designing Team Values

Graphic depicting the word “values” as a series of connected dots

Healthcare powered by UX and technology — Could UX design lend a hand in the race to find a…

How Steph Curry Prepared Me to Work at Segment

A New Way to Guarantee High Quality UX Design for Agile Businesses