Gode verktøy for å sikre en god designprosess

Designprosessen

Hele prosessen fra problem til løsning gjøres best med designprosessen. Designprosessen er hellig og går hånd i hånd med smidig utvikling. Den er egnet der løsningen er enkel å endre på i ettertid, for eksempel i utvikling av et digitalt produkt. Men den er ikke så godt egnet hvis du skal bygge en bro.

  1. Definer problemet: En tydelig problemstilling basert på punkt 1). Et problem er en uønsket tilstand som du vil endre.
  2. Se for deg hva som er ønsket situasjon: Designsprint eller andre typer workshops.
  3. Lag prototyper og andre «billige» løsninger, og test: Prototyper på papir eller digitale (eks. Sketch). Brukertest løsningene.
  4. Hvis prototypen valideres, implementer: Billig og rask implementering. Men må i noen tilfeller være nokså robust.
  5. Mål og evaluer: KPI (Key Performance Indicators), Net Promoter Score (NPS), fornøydhetsundersøkelser, brukertesting.
  6. Gjenta stegene 1 til 7.

Kunnskap, løsning, utfall, feedback

Denne modellen er designprosessen sagt og vist på en litt annen måte, som kanskje kommuniserer bedre for enkelte.

Modellen er en loop som viser at kunnskap fører til løsninger, som fører til utfall, som gir feedback, som igjen gir deg kunnskap.

Problemfortelling/behovsfortelling

Jo mer tid du bruker på spørsmålene hvorfor, hva, hvordan og når før du setter i gang med å tenke på løsninger, jo større sjanse har du for å lage noe som verden trenger.

Hypotesekortene

Hypotesekortene består av tre kort: problemkort, testkort og læringskort. Disse skal du bruke når du tester løsninger på et gitt problem, og de kommuniserer godt. Kortene tvinger deg til å si noe om hva du håper på å oppnå ved å sette i gang et stykke arbeid.

Problemkort, testkort og læringskort
Utfylt problemkort. Problem med råkjøring på borettslagets stikkveier.
Testkort med beskrivelse av mulig løsning, hvordan det måles og hva som er suksess.
På læringskortet sier du hva du har observert, hva du lærte og hva du vil gjøre nå.

Utfall av løsning fremfor selve løsningen

Bildet viser modellen med ressurser, aktiviteter, løsninger, utfall og virkning.

--

--

Stolt medarbeider i Oslo Origo. Produktutvikler og teamleder med designprosesshode.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Håkon von Hirsch

Håkon von Hirsch

Stolt medarbeider i Oslo Origo. Produktutvikler og teamleder med designprosesshode.